Home News Page per tre muaj nga qeveria, ja kush jane perfituesit e ndihmes...

Page per tre muaj nga qeveria, ja kush jane perfituesit e ndihmes financiare

700
0

Nga data 1 prill bizneset me aktivitet te mbyllur, te vetepunesuarit, familjet me ndihme ekonomike, perfituesit e pageses se papunesise do te perfitojne nga paketa e ndihmes ekonomike. Paga e Luftes do te jepet per tre muaj per situaten e krijuar nga koronavirusi.

Te gjithe perfituesit duhet te paraqesin prane drejtorise se pergjithshme te tatimeve, nepermjet portalit e -filing, kerkesat me te dhena ku perfshihen:

a. Te dhenat identifikuese te subjektit tatimpagues te pajisur me NIUS
b. Te dhenat identifikuese te perfituesve, perfshire te vetepunesuarit, punonjesit e papaguar te familjes dhe tepunesuarit, perfshire:

  1. emrin , atesine, mbiemrin.
  2. numrin personal te identifikimit te perfituesit.
  3. banken ku perfituesi ka llogarine rrjedhese bankare.
  4. numrin e llogarise bankare.

Perfituesit e ndihmes finaciare jane:


a. personat fizike te vetepunesuar.
b. punonjesit e papaguar te familjes te personit fizik tregtar
c. te punesuarit ne personat fizike tregtare
d. te punesuarit ne personat juridike